Co umíme ?

Pro rok 2023 jsme ještě pro členy RC Šumava zařadili tyto výhody :

- vyplnění tabulky Hospodaření s organickou hmotou

- výpočet bilance dusíku

- prokázání produkce ekologicky hospodařící farmy

- vyplnění evidence použití hnojiv v elektronické formě

V rámci poradenské práce poskytujeme pomoc v těchto okruzích :

PRV

- vypracování Žádosti o dotace na Portálu Farmáře

- vedení od podání Žádosti o dotaci až k podání Žádosti o proplacení

Ekologické zemědělství :

- přihlášení farmy do ekologického zemědělství

- nahlašování změn výměr, pěstovaných plodin, chovaných zvířat

- příprava na kontrolu kontrolní organizací (karty honů, produkce krmiv, spotřeby krmiv)

Dotace

- výběr nejvhodnější kombinace dotačních titulů

- poradenství k jednotlivým dotacím

- vyplnění žádostí o dotace

Cross-compliance

- provedení kontroly na farmě s označením problémů. které farma může mít (audit)

Vedení evidencí

- vypracování Havarijního plánu farmy

- vedení Evidence hnojení

- vedení Provozních deníků kontrol

- vypracování Pohotovostního plánu pro případ vzniku nebezpečné nákazy

- vypracování Žádosti o odběr vod pro potřeby farmy

- vypracování Základní tabulky ekologické újmy

BOZP

- vyhledání Kritických bodů na farmě

- vypracování Směrnice farmy pro pracovní postupy při chovu zvířat

......jiné

- vypracování tabulky pro Hodnocení rizik ekologické újmy na farmu

- vypracování Žádosti o povolení provozu farmy podle zákona o ovzduší včetně Provozního řádu

- výpočet produkce amoniaku chovanými zvířaty pro potřebu Žádosti o povolení provozu farmy